СТАТУТ
Клуба підприємств-лідерів "зеленої економіки"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КЛУБ ПІДПРИЄМСТВ-ЛІДЕРІВ “ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ”, іменований надалі Клуб, здійснює свою діяльність відповідно до чинного міжнародного законодавства і законодавства України, є добровільним некомерційним об’єднанням громадян і організацій, що об’єдналися на основі спільності інтересів для реалізації цілей, визначених цим Статутом.

1.2. Повне найменування Клубу:

– українською мовою – Клуб підприємств-лідерів зеленої економіки;

– на англійській мові – Green economy Club of enterprises-leaders;

– російською мовою – Клуб предприятий-лидеров зеленой экономики.

1.3. Клуб створюється в межах проекту “Зелені рішення” бізнесу – єднання для сталого розвитку”, що реалізується громадською організацією “Дніпропетровська обласна організація роботодавців”.

1.4. Діяльність Клубу буде координуватися Дніпропетровською обласною організацією роботодавців.

1.5. Клуб при необхідності може набувати права юридичної особи, має своє найменування. Термін діяльності клубу не обмежений.

1.6. Клуб має повну самостійність у питаннях визначення форм управління, прийняття рішень та інших дій, що не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

1.7. Клуб має право відкривати свої філії і представництва в будь-яких містах України і за її межами. Філії та представництва діють на підставі Статуту Клубу.

2. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ

2.1. Головні цілі:

– популяризація ідей зеленого сталого економічного розвитку на засадах “зеленої економіки” серед підприємців Дніпропетровської області;

– забезпечення екологічної безпеки суспільства і права особистості на сприятливе навколишнє середовище;

– інформування суспільства про досягнення учасників проекту, просування їх цивільної активності і впливу на ухвалення рішень органами місцевої влади;

– укріплення потенціалу активістів громадянського суспільства для їх ефективнішої діяльності, включаючи співпрацю з органами місцевої влади, сприяючи зростанню довіри;

– поліпшення умов для реалізації “зелених стартапів”;

– обмін досвідом і побудова взаємодії між підприємствами, що обумовлює вибір “зеленого” і не “зеленого” типу господарювання, дозволяючи останнім вчитися на прикладі перших і полегшити процес переходу до енергоефективного, ресурсозберігаючого та екологічно безпечного господарювання.

2.2. Для досягнення своїх цілей Клуб здійснює наступні види діяльності:

– сприяє вирішенню питань зеленого економічного розвитку за допомогою аналізу, заснованого, як на вивченні документальної бази, так і прямому залученню “ділового” суспільства до діалогу;

– проводить засідання, семінари, зустрічі та консультації для членів Клубу та запрошених осіб;

– організовує і проводить заходи наукового, освітнього, культурного характеру для членів Клубу та зацікавлених осіб;

– створює та/або підтримує структури, які б сприяли досягненню цілей Клубу та поширенню його ідей;

– консолідує зусилля некомерційних організацій, бізнесу, медіа, політиків і представників органів влади у вирішенні екосоціальних проблем;

– розширює міжнародні ділові зв’язки, розвиває партнерські відносини серед членів Клубу і компаній-партнерів Клубу.

3. ЧЛЕНСТВО У КЛУБІ

3.1. Членом Клубу може стати будь-яка приватна особа або організація, що визнають цей Статут, бажаючі своєю діяльністю надати допомогу здійсненню цілей і завдань Клубу відповідно до свого статусу. Членство в клубі безкоштовне.

3.2. У Клубі існують такі види членства:

– координатор клубу;

– експерт Клубу;

– постійний член Клубу;

– колективний член Клубу.

3.3. Координатор Клубу – голова громадської організації “Дніпропетровська обласна організація роботодавців”. Він має право голосу на Загальних зборах Клубу.

3.4. Експерт Клубу − керівник провідного підприємства, приватної компанії, інвестор в області “зелених технологій” та інновацій, активно бере участь в поточній роботі, в підготовці заходів Клубу. Експерт Клубу обирається за рекомендацією 5-ти постійних членів Клубу, затверджується Координатором Клубу. Експерт Клубу має право голосу на Загальних зборах Клубу.

3.5. Постійний член Клубу − керівник підприємства, представник наукового і/або технічного інституту, економіст, що займається проблемами екології, інноваційних енерго- та ресурсозберігаючих технологій, готовий брати

участь в заходах Клубу. Постійний член Клубу обирається за рекомендацією 1-го Експерта Клубу або 2-х постійних членів Клубу, затверджується Координатором Клубу. Постійний член Клубу має право голосу на Загальних зборах Клубу.

3.6. Колективний член Клубу – комерційна чи некомерційна організація, асоціація, об’єднання, фонд, клуб або інша структура, зацікавлена в реалізації цілей Клубу. Набуває статусу компанії-партнера на пільгових умовах. Представник організації отримує статус Постійного члена Клубу безкоштовно, має право голосу на Загальних зборах Клубу.

3.7. Члени Клубу мають право: брати участь в засіданнях Клубу; представляти кандидатів до керівних органів Клубу; обирати і бути обраними до керівних органів Клубу; обговорювати на загальних зборах Клубу питання практичної діяльності, вносити пропозиції щодо поліпшення практичної діяльності Клубу; отримувати від керівних органів інформацію про діяльність Клубу.

3.8. Обов’язки членів Клубу: дотримуватися вимог Статуту Клубу; виконувати рішення Загальних зборів і виборних органів Клубу; виконувати свої обов’язки перед Клубом, пов’язані з участю в його діяльності, всіляко сприяти реалізації його цілей та завдань.

3.9. Будь-який член Клубу має право добровільно вийти зі складу Клубу, як з поясненням, так і без пояснення мотивів виходу. У цьому випадку він направляє відповідне повідомлення Координатору Клубу. Членство припиняється в момент отримання Координатором даного повідомлення.

3.10. Член Клубу може бути виключений з Клубу, якщо його професійна або громадська діяльність завдає шкоди репутації та авторитету Клубу, або йде врозріз зі статутними цілями Клубу. Рішення про виключення з членів Клубу приймається Координатором Клубу.

3.11. Незалежно від причин виходу з Клубу, у останнього ні за яких обставин не виникає майнових зобов’язань перед вибуваючим членом Клубу.

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КЛУБУ

4.1. Органами управління Клубу є: Загальні збори Клубу, Координатор Клубу і Секретаріат.

4.2. Вищим органом управління Клубу є Загальні збори членів Клубу.

4.3. Загальні збори проводяться не рідше одного разу на рік.

4.4. До виключної компетенції Загальних зборів належать:

– визначення основних напрямків діяльності Клубу, затвердження його планів і звітів про їх виконання;

– затвердження Статуту Клубу та внесення в нього виправлень і доповнень;

– прийняття рішень про реорганізацію або припинення діяльності Клубу. Рішення про внесення змін до Статуту приймаються кваліфікованою більшістю (двома третинами) голосів Загальних зборів.

4.5. У перервах між загальними зборами діяльністю Клубу керує Координатор Клубу.

4.6. Виконавчим органом Клубу є Секретаріат, який формує Координатор Клубу для вирішення поточних організаційних завдань і оперативного управління діяльністю Клубу. Він діє від імені Клубу і представляє його інтереси. Координатор Клубу звітує у своїй діяльності на Загальних зборах.

5. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ КЛУБУ

5.1. Припинення діяльності Клубу може бути зроблено шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення і перетворення) або ліквідації.

5.2. Реорганізація або ліквідація Клубу здійснюється за рішенням Загальних зборів членів Клубу.